Share

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

01

Szanowni Panstwo,

w zwiazku z tym, ze 25 maja 2018 r. weszło w zycie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

zwane tez dalej: RODO – niniejszym przekazujemy informacje dotyczace Panstwa danych

osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, ze niniejsza informacje przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest

wymagane od Panstwa zadne działanie lub kontakt z nami.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Panstwa danych osobowych (zwanym tez dalej: Administratorem) jest nasza

firma: DA Dziuba Architekci Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Opoczynskiej 7/20, 02-522 Warszawa

II. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia

obowiazku prawnego Administratora beda przechowywane przez okres

obowiazywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbedny do:

a) obsługi klientów,

b) przygotowania ofert,

c) wypełnienia obowiazku prawnego Administratora (wynikajacego np. z przepisów

podatkowych lub rachunkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrebnej zgody beda przechowywane

do czasu jej odwołania.

III. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZA PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przysługuje Panstwu prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo

do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usuniecia danych (jezeli Panstwa

zdaniem nie ma podstaw do tego, abysmy przetwarzali Panstwa dane, moga Panstwo

zazadac, abysmy je usuneli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (moga Panstwo

zazadac, abysmy ograniczyli przetwarzanie Panstwa danych osobowych wyłacznie do ich

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panstwem działan, jezeli Panstwa

zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Panstwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych) oraz prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych (maja

Panstwo prawo cofniecia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofniecie

zgody nie ma wpływu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

Panstwa zgody przed jej cofnieciem).